Posts on Twitter:

Retweet if you have heard of Knack!
මේ වගේ Custom bag එකක් මස්සවගන්න පුලුවන් තැන් මොනවද කොලඹ අවට තියෙන්නේ. ඔය දෙවෙනි රූපේ තියෙනවා වගේ Printer එකක් දාන්න. Printer එක දුන්නහම ඒකට හරියට බැග් එක්ක මස්සව ගන්න පුලුවන් තැනක් තමා ඕන이번에 맵더솔 콘서트 추첨제 당첨되면 알티 추첨 이번 앨범 하나 사드립니다...... 착하게 살게요 제발 당첨 plz..........🙏🙏
Replying to and

Good Morning dear Tinki & 🙂 Have a Happy 🍀 ☕️ ☕️ ☕️ •►•►•►•► ✪ F❂┗┗❂₩ ✪ 🚩 🚩 🚩

This media may contain sensitive material. Learn more View알티추첨 이중 하나라도 당첨되면 키프티콘 드림!!!5000원이상~ 제발 가게해주세요 착하게 살께요
RT추첨 아무데나 당첨됬으면 하는바람에 이벵열어요 여기서 하나라도 당첨되면 베라 드림 맵솔콘 당첨된다 맵솔콘 당첨된다 맵솔콘 당첨된다
We are so close to 100 enlisted. RT and share! Thanks for all the mans and women who enlisted.
: There’s no such thing as a 100% bug-free product. Listen to , Sr. Manager, QE on as she talks about QE vs. bug tolerance, benefits, how to achieve seamless functioning & more. …

Priyanka Halder - QA Talks - Cigniti Technologies뭐 걸면 된다길래 추첨제 하루라도 당첨되면 앨범 사드릴게요🍇 아니면 현금으로 드리겠습니다ㅠㅠㅠㅠ 제발 가게 해주세요🙇🏻‍♀️💜💜💜
이번에 콘서트 당첨되면 알티 팔로우 하신분들중에 슈키 목쿠션과 스탠딩 인형중에 멘션으로 써주시면 드릴게요!!
if you want this ass 🍑

This media may contain sensitive material. Learn more View


Retweet Retweeted Like Liked

단체섹스/성적행위 하러 가는거 아닙니다. ONLY 힐링/친목/추억 여행 :) 전국에서 신청 가능한 ‘경남여행단톡’ 스타일 보는편: 진짜 병신찌질이 아니면 왠만 다 받아주니까 편하게 문의/신청 하세요. (현 3명) 진지하게 생각하고 디엠이나 오톡 주세요!!Retweet Retweeted Like Liked
Show this thread

추첨제 당첨 되면 + 추첨으로 앨범 몇개 뿌릴께요ㅜㅠㅠㅜ ㄹㅇ 심장 개빨리 뛰네ㅜㅜㅜ 응원글 적어주면 확률 올라갈지도,,,?

This media may contain sensitive material. Learn more View반배정 망해도 되니까 제발ㅠㅜㅠ 하면 캔버스 액자 보내드릴게오ㅠㅠ 제발 스밍한 사람만 당첨됬수면ㅠㅠㅠ 이번 투어 당첨 되면 올콘 나눔 할게여어ㅜㅜㅠ 제발 2일 이상은 갔으면 좋겠다아😭😭 당첨운 1도 없지만 그래두😥
: There’s no such thing as a 100% bug-free product. Listen to , Sr. Manager, QE on as she talks about QE vs. bug tolerance, benefits, how to achieve seamless functioning & more. …

Priyanka Halder - QA Talks - Cigniti Technologies


Posts on Tumblr:

anonymous asked:

Hi im making a Team Nice Dynamite itabag and I love your art! I was wondering if I could make buttons from your art? Of course I wouldn’t ever sell them or claim the art as mine! I plan on having a card with all the original artists so I can always credit them. If not thats 100% cool with me. Thank you!

Oh!!! I don’t know why I didn’t see this ask, I’m sorry for the late reply! Yes, you most certainly can use them for the bag :D I am thrilled to be included. Thank you for asking <3 Also you have excellent taste in gaming boys. 

image

Sogna, ragazzo sogna

Non cambiare un verso della tua canzone

Non lasciare un treno fermo alla stazione

Non fermarti tu

Lasciali dire che al mondo

Quelli come te perderanno sempre

Perchè hai già vinto, lo giuro

E non ti possono fare più niente

-Roberto Vecchioni

instagram

#Britney is forever #QueenB. 🐝👸 Look at her soley taking on #BigPHarma and #Psych! She’s the savior “#SantaMeurte;” a real #MotherTeresa, a fighter for everyone who has been given a bs #Label, doped up full of #Drugs; #Isolated, left for dead cold and alone.. Not to sound blasphemous, but #BritneySpears is so brave, she could almost be my #NewReligion.
This is the end of #Psychology as we know it, we’re entering a new era. What’s old is old, and what’s new is new. Stop protecting #Abusers bc it’s politically correct, bullies like #TMZ need to be exposed for the agressive trash they are, even if they bought me drinks one time. ;) - Sorry, siding with my girl Brifney rn mfs.

They’re lame. Their show sucks anyways.
This is so #UnEthical and #InHumane; stand up, #RT, and share to save this poor mother’s life.. for the love of God.

Lifetime conservatorship
-Not allowed to drive
-Phone calls monitored
-Can’t be around others without- vetting/permission
-Kids threatened to be taken when rules broken
-Held against her will for refusing certain meds
-#FreeBritney
F it; if #Christian #Churches don’t start defending abuse victims of organized crime/ private contractor stalking, I’m changing my religion, and I’m worshiping at the stilettos of Britney Spears.
Yes! Cuz we’re all (f)ing insane, all of us, the whole world for thinking clearly for once. @_d_a_n_i_e_l__b has lost his mind, for defending other victims of this blatantly #Satanic #DrugIndustry. (at Ford Field)
https://www.instagram.com/p/B7ah3oQHv_f/?igshid=sljb2hjg3x5q

Made with Instagram
image

Feel and probably look like a walking zombie!!

What happened was, i had physiological psychology exam today which i didnt understand anything over the course. Been studying for a week about it and then yesterday the stupid professor decided it was a great idea to switch the syllabus! So i had a mental breakdown full blown with panic attacks!

I was studying from 8am yesterday till 4pm today that was the exam! And i believe i did pretty well.

Also apparently amongst the chaos of yesterday i talked with my psychiatrist and he upped my diazepam dosage and i remember nothing about it.

In addition today i made fish fingers with rice for lunch and after i ate it i felt sick and passed out. Thankfully ive got a gp apoointment on Tuesday and probably blood work done.

Now im in my bed with my headed blanket feeling very calm and content.

Goodnight beautiful people, stay safe

instagram

#mydodge
#dodge #charger #se #sxt #rallye #rt #roadandtrack #srt #srt392 #srt8 #hellcat #hemi #hemi392 #mopar #moparornocar #دودج #تشارجر #هيمي #هيلكات #موبار #موبار_العربية #supercar #sportcar #musclecar #ponycar #hypercar #cars #auto #marsperformance
https://www.instagram.com/p/B7ohmWAJU20/?igshid=1snu49zqzf5qd

Made with Instagram
image
image
image

So since the RT 2020 trailer has been out I decided to design the rest of Achievement Hunters in the style of the beginning of the trailer: Cyberpunk I want to make this into a RT/AT Future AU bc of the trailer idk if I going to color the design I don’t have my tablet on me so when I get it back I probably color them in

And yes if you want to draw the designs you can just tag me and credit me too!

@officialah

Half the time I can’t listen to stuff that isn’t abrasive and distorted and has weird textures like my brain Needs the cool fun sounds or it wants to die

*Eats the dr. Pepper lip smackersipgloss off my lips even tho it doesn’t taste like anything but it smell good . So *